Conditions générales de vente

 • Aanbiedingen: onze prijsaanbiedingen zijn gedurende 45 dagen vast en definitief.
 • Bestellingen: Elke bestelling die bij ons wordt gedaan is voor ons pas bindend na schriftelijke bevestiging van ons. De wijzigingen die de klant heeft aangebracht aan zijn bestelbon of aan onze aanbieding zijn slechts geldig op voorwaarde dat wij deze hebben aanvaard en schriftelijk hebben bevestigd.
  In geval van eenzijdige annulering van een bestelling door de medecontractant, behouden wij ons het recht voor om een vergoeding te eisen die gelijk is aan 30 % van het totale bedrag van de bestelling.
 • Leveringstermijnen: De vastgestelde termijnen voor onze prestaties of leveringen zijn louter indicatief, tenzij anders vermeld. Indien een termijn dwingend is, moet deze duidelijk als zodanig worden gespecificeerd op de bestelbon.
  In dit geval kan de koper bij vertraging van een levering aanspraak maken op een vergoeding, waarbij deze niet meer dan 10 % van de totale prijs van de bestelling mag bedragen.
  In dit geval stellen de volgende omstandigheden ons vrij van onze termijnen:

  • geval van overmacht (met inbegrip van in het bijzonder stakingen, technische stoornissen, vertraging van de leverancier en tekort aan arbeidskrachten);
  • niet-naleving van de betalingsvoorwaarden;
  • wijzigingen die tijdens het werk door de klant werden beslist;
  • het niet verstrekken van de gevraagde informatie binnen de vastgestelde termijn;
 • Risico’s: Goederen, zelfs als ze gratis worden verzonden, reizen op eigen risico van de ontvanger. Om geldig te zijn, moet elke klacht per aangetekende brief worden ingediend en wordt deze niet meer aanvaard na vijf werkdagen na de datum van ontvangst van de goederen.
 • Eigendomsvoorbehoud: De verkoper behoudt zijn eigendomsrecht voor de verkochte producten tot de volledige betaling van de prijs en van de bijzaken (eventuele kosten, rente en boetes). Bijgevolg ziet de koper er uitdrukkelijk van af de producten die het voorwerp uitmaken van het contract te verkopen, af te staan, te verpanden en in het algemeen over te dragen vóór verificatie van zijn rekening.
  De verkoper kan zich beroepen op deze clausule van eigendomsvoorbehoud acht dagen na de verzending van een betalingsverzoek, via een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, gericht aan de koper en zonder gevolgen. De producten moeten dan onmiddellijk en op eenvoudig verzoek aan de verkoper worden terugbezorgd.
  De koper blijft niettemin als enige verantwoordelijk voor het verlies of de vernietiging, zelfs bij onvoorziene gevallen of overmacht, van verkochte producten of van de resultaten van de prestaties.
 • Betaling: Onze facturen zijn contant te betalen.
  Elke vertraging in de betaling geeft ons het recht om andere leveringen op te schorten of om de bestelling voor het nog niet geleverde surplus op te zeggen en een schadevergoeding te eisen van de uitvoerder van deze opzegging.
  Elke factuur die niet op de vervaldag is betaald, brengt van rechtswege een vertragingsrente op die bepaald is door de wet van 02/08/2002.
  Bovendien geeft elke onbetaalde factuur op de vervaldag aanleiding tot een verhoging van het bedrag van de facturen van een vaste vergoeding die overeenkomt met 15 % van het niet-betaalde verschuldigde bedrag op de vervaldag.
  De nog niet vervallen bedragen zijn onmiddellijk en volledig verschuldigd in geval van laattijdige betaling, het staken van commerciële activiteiten van klanten, insolventieprocedures in de ruime zin van het woord en in het bijzonder gerechtelijke reorganisatie, faillissement of liquidatie.
 • Garantie: In geval van een door ons erkend(e) defect of fout, beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het vervangen, herstellen of de klant terug te betalen voor alles wat niet in overeenstemming is met de bestelling of het voorwerp is geweest van een fout. Deze keuze gebeurt naar ons eigen goeddunken en zonder dat de koper een schadevergoeding kan eisen. Verlies van de garantie door het verstrijken van de twee jaar garantieperiode betekent dat POLYMAR bvba niet meer aansprakelijk is en de klant dus geen vergoeding van POLYMAR bvba meer kan ontvangen voor het product waarop de garantie betrekking heeft, evenals voor enige schade aan eigendommen of personen (klant of derden) die het gevolg zou kunnen zijn van slijtage van het product waarop de garantie betrekking heeft.
 • Bewaargeving: We zijn in geen geval verantwoordelijk voor gereedschap en/of materiaal van de klant dat zich in onze lokalen of onder ons toezicht bevindt. De klant zal zich verzekeren tegen brand, diefstal, blikseminslag, ontploffingen, vliegtuigcrashes, waterschade en/of andere risico’s.
 • Jurisdictie: In geval van geschillen of betwistingen zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van Waals-Brabant bevoegd.